CÁC DẠNG VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH

Với dạng bài bác dùng cấu trúc viết lại câu là dạng thắc mắc thường thấy trong các bài thi. Bạn chỉ cần nắm vững các công thức kết cấu được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (thammyvientrunganh.com.vn) là trọn vẹn tự tin để ráng chắc ăn điểm cao trong số bài thi sắp tới.

Bạn đang xem: Các dạng viết lại câu trong tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong giờ Anh có những từ, các từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, shop chúng tôi vẫn liên tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng các từ, nhiều từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go khổng lồ work. = Because of the rain, we can’t go to lớn work.

(Vì trời mưa, chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so that với such that (quá … mang lại nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants khổng lồ see it. = It is such a boring film that no one wants lớn see it. (Đó là một bộ phim truyện nhàm chán đến mức không có bất kì ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that cùng such that (quá .. Mang đến mức) dùng thay thế với kết cấu too to (quá … đến mức không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + to lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him lớn wear.

(Đôi giầy này quá nhỏ để anh ấy có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too to lớn (không thể) dùng sửa chữa với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + khổng lồ V = not + Adj. + enough + to V

Ví dụ: Yuri is too fat lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough khổng lồ wear that dress.

(Yuri quá to để mặc mẫu váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ Anh với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + to V

Ví dụ: lớn live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard khổng lồ live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác thật trở ngại khi sống 1 mình ở nông thôn.)

*
Những kết cấu viết lại câu thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không với theo áo mưa nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi không thể đi ra phía bên ngoài vì tôi không tồn tại tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu gồm thì hiện tại xong phủ định sang thì thừa khứ đối chọi (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi sẽ không chạm mặt anh ấy kể từ thời điểm tôi còn là một trong những sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi sẽ không gặp gỡ Lucy kể từ khi shop chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu cùng với thì hiện nay tại hoàn thành sang thì quá khứ 1-1 (dùng công ty ngữ giả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh & Hoai have been married for 3 years. (Minh với Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu sinh sống thì quá khứ solo sang thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã nghịch guitar từ khi lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng cấu trúc it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi đến lúc Hoa làm kết thúc mọi công việc, anh mới về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + khổng lồ V

Ví dụ: Benny walks lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to lớn walk khổng lồ school. (Benny mất 15 phút đi bộ đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu đối chiếu trong tiếng Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành đối chiếu nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không ở đâu khác bên trên trái đất có thể đẹp hơn Việt Nam.)

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn cùng ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình không to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to ra thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa bao giờ xem bộ phim truyền hình này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển kết cấu started/began lịch sự thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy sẽ học / đang học giờ đồng hồ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao chúng ta không ra phía bên ngoài đi dạo?” cô gái nói. = cô gái đề nghị ra ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy sinh hoạt một chút! = Còn về việc nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go khổng lồ bed. = It‘s (high/about) time you went to lớn bed.

(Đã cho tới lúc bé đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed to V

It’s one’s duty to do something⇔ S + be + supposed to vị something

Ví dụ: It’s your duty to lớn protect me.

↔ You are supposed to protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo would prefer với would rather

S + would prefer + sb + to V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi mong bạn ko thức khuya. = Tôi thà rằng bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu tạo prefer với would rather

S + prefer + doing st to lớn doing st⇔ S + would rather + vị st than bởi vì st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him. = I would rather stay at home than hang out with him.

Xem thêm: Có Nên Mua Máy Làm Sữa Đậu Nành, Có Nên Mua Máy Làm Sữa Hạt Không

(Tôi thích trong nhà hơn để đi chơi với anh ấy. = Tôi thà trong nhà còn hơn đi dạo với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp chủ từ ở cả 2 câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us khổng lồ sleep.

(Bố tôi vẫn tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ. = bố tôi vẫn tắt TV để cửa hàng chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không xứng đáng để bạn phải tức bực về điều này. = Không có ích gì khi bạn tức giận về điều này.)

2. Một số cấu tạo viết lại câu trong giờ Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: vị you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn bao gồm biết về cấu trúc ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vì sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed lớn dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã cai quản để đào kênh Panama)

At no time + dạng đảo ngữ: không lúc nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vày I think she loves me

(Không lúc nào tôi nghĩ rằng cô ấy yêu thương tôi)

3. Biện pháp viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu trong một thời hạn ngắn chúng ta cần sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt. Sau đó đọc đi đọc lại nhằm thuộc lòng các kết cấu câu. Nên làm theo 4 bước dưới đây để đạt được công dụng tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu cho trước và cố gắng hiểu toàn diện ý của câu đó. Chăm chú đến hầu như từ khóa, S cùng V. Phân tích kết cấu được áp dụng ở câu gốc.Bước 2: chú ý những từ cho trước. Đưa ra ý tưởng phát minh viết lại câu thực hiện cách khác, cấu tạo khác cơ mà vẫn giữ lại được ý tổng thể của câu đến trước.Bước 3: Viết câu mới. Chăm chú đến: nhà ngữ và đụng từ mới, thì của câu mới, chú ý sự chuyển đổi của các cụm từ tương ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và kiểm tra lỗi

4. Một số trong những mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh

*
Một số mẹo lúc làm bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là giữa những bài tập tiếng Anh thường xuyên thấy. Bọn họ có một số mẹo lúc làm bài bác tập viết lại câu được rất nhiều người học tập tiếng Anh vận dụng như:

Dùng một cấu tạo trong giờ Anh khăng khăng nào đó tương đương về nghĩa cùng với câu gốc.Chuyển tự thể thức chủ động sang thể thức bị động.Chuyển từ bỏ thể thức trực tiếp quý phái thể thức con gián tiếp.Về thì: nên viết thuộc thì cùng với câu đã mang đến trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại cần tuân theo đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số kết cấu cần lưu ý là: câu bị động, trằn thuật, mong mỏi ứih cùng so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi ngừng phải không đổi khác nghĩa đối với ban đầu.Ngoài ra còn phải để ý tới câu hỏi sử dụng các liên trường đoản cú như before, after tuyệt for, since…

5. Bài bác tập viết lại câu tất cả đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from phái nam Dinh khổng lồ Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the oto is thought khổng lồ be abroad.It takes four hours lớn drive from phái mạnh Dinh khổng lồ Ha Noi.The rain was too heavy for you to go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đó là tổng hợp các cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (thammyvientrunganh.com.vn) hy vọng sẽ giúp bạn gồm thêm được rất nhiều kiến thức xuất xắc và bổ ích. Chúc chúng ta đạt điểm cao trong các kỳ thi sắp tới!