BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SO THAT SUCH THAT

Bạn đang xem: 100 Câu bài Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài bác Tập Trắc Nghiệm So tại Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chế tạo tại thành phố hcm – sử dụng Gòn

Bạn đang để ý đến 100 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài Tập Trắc Nghiệm So bắt buộc không? làm sao hãy cùng thammyvientrunganh.com.vn đón xem nội dung bài viết này ngay tiếp sau đây nhé, vì chưng nó cực kỳ thú vị với hay đấy!

Tham khảo tư liệu “bài tập ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông lesson 5: so/such …that; too … to; enough … that”, tư liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ ship hàng nhu cầu học tập, nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu quả

Đang xem: bài xích tập trắc nghiệm so that such that

*

BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông Lesson 5: SO/SUCH …THAT; TOO … TO; ENOUGH … THAT1.The sun shone________ brightly that Maria had to put on her sunglasses A.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm so that such that

Such B. So C. Too D. Enough2. Dean was _______a powerfull swimmer that he always won the race. A. Too B. Enough C. Such D. So3.It was _______ that we decided lớn go to lớn the beach. A. So a nice day B. Such nice a day C. So a day nice D. Such a nice day4. She was _____ clever that he could make a dress by hands. A. Many B. So C. Much D. Such5. Jane looked _____that the teacher told her khổng lồ see the doctor. A. So sick B. Such sick C. Sick so D. Much sick6. We had ____ of that place that we decided to return . A. So wonderful memories B. Such a wonderful memories C. Such wonderful memories D. So a wonderful memories7. He worked________ carefully that it took him a long time to lớn complete the project. A.enough B. So C. Too D. Such8. It is _____ I can’t finish it on time. A. So hard that B. Such hard work C. Such a hard work that D. So a hard work that9. My friend is _______ he can’t lift up the table by himself. A. So strong that B. So a strong that C. Such strong that D. Such a strong that10. The weather was ____ cold that we couldn’t go out. A. Too B. Enough C. Such D. So11. It was ______ for us to want to lớn go out . A. So cold that B. Too cold C. Such cold thatD. Cold too12. Mr Pike is _________ to walk without a stick. A. Such a weak that B. So a weak C. Enough weak D. Too weak13. The ground is too hard _________ . A. For us khổng lồ dig B. Khổng lồ dig C. For dig D. So dig14. The elephant _________ to run fast. A.


are too big B.

Xem thêm: Truyện Teen - Đọc Hay Nhất

Is too big C. Too big D. For big15. Your handwriting is too bad for _______ . A. I khổng lồ read B. I reading C. Me reading D. Me lớn read16. This man is so old that he can’t work . A. This man is such old that he can’t work . B. This man is such an old that he can’t work . C. This man is enough old that he can’t work . D. This man is too old to lớn work .17. These shoes are so big that I can wear them. A. These shoes are so a big that I can wear them. B. These shoes is so big that I can wear them. C. These shoes are too big for me to wear . D. These shoes are too big for me to lớn wear them.18. These goods are __________expensive to be sold quickly. A. So B. Such C. Enough D. Too19. She walked too fast _______ . A. Lớn follow B. For her younger sister C. For her younger sister to follow D. For her younger sister lớn follow her20. I got up _______ late lớn eat breakfast. A. Too B. Such C. So D. Enough21. He isn’t young ________ khổng lồ wear this coloured shirt . A. Too B. Enough C. So D. Such22. This pen isn’t cheap enough ______ A. For I to buy B. To lớn buy C. For me lớn buyD. For me buying23. Mary isn’t strong ________ this bag. A. Enough lớn carry B. Enough for her lớn carry C. Enough carry D. Enough for carry24. The chạy thử wasn’t ___________ them to vì . A. Easy for enough B . For enough C. Easy enough for D. Enough easy for25. The land is too poor lớn grow crops. A. The land isn’t fertile enough lớn grow crops. B. The land isn’t fertile enough grow crops. C. The land isn’t fertile enough for grow crops. D. The land isn’t enough fertile to grow crops.


Vậy là mang đến đây bài viết về 100 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài Tập Trắc Nghiệm So đã tạm dừng rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi với đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website thammyvientrunganh.com.vn