Người Sáng Lập Ra Facebook Là Ai ? Tiểu Sử Của Người Sáng Lập Facebook

Answer1 hZWYnZhlmXCZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVnJSXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE. 2 Nhắc đến Facebook chắc không ai là không biết, nhưng liệu các bạn có thắc mắc ai đã sáng lập ra facebook không? Hôm nay mình sẽ chia…