Bánh Đậu Xanh Hải Dương Tại Hà Nội 42 Hàng Bông, Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương * Bán Tại Hà Nội

108,000₫","sku":"","variation_description":"Bu00e1nh u0111u1eadu xanh Nguyu00ean Hu01b0u01a1ng Hu1ed9p 2, cu00f3 2 hu1ed9p u0111u01a1n u1edf trong, mu1ed7i hu00f4p u0111u01a1n cu00f3 24 hu1ed9p bu00e1nh nhu1ecf ","variation_id":1429,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"800","weight_html":"800 g"},{"attributes":{"attribute_loai-hop":"Hu1ed9p 3"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"17.5","width":"7.5","height":"11"},"dimensions_html":"17.5 × 7.5 × 11 cm","display_price":162000,"display_regular_price":162000,"image":{"title":"Nguyen Huong…